Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností s uplatnením v administratíve

Cieľová skupina –  Uchádzači o zamestnanie zvýšenie možnosti zamestnať sa v adnimistratíve!

V rámci projektu KOMPAS pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie (UoZ) bezplatne, možná len prezenčná forma vzdelávania

Rozsah ( vyučovacia hodina má 60 minút ) – 48 hodín

Online registrácia

 

 1. Organizační garanti a zabezpečenie kompetenčného kurzu:

PragmaPlus s.r.o.

Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 35342/R
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0038 7822 2254, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 51 069 164, DIČ: 2120612384

Ing. Samuel Zeman – PragmaSys
Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: ŽR- OU Nové Mesto nad Váhom, registrácia číslo 303-2680
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK12 0200 0000 0036 1194 9155, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 36 963 259, DIČ: 1028667343
Štatutárny zástupca: Ing. Samuel Zeman, tel: 0905 652 031, email: education@pragmasys.sk

 

2. Cieľ vzdelávania a profil absolventa

Cieľom predmetu vzdelávacej aktivity je aktivizácia a pozitívne posilňovanie osobnosti nezamestnaného prostredníctvom poradenských služieb realizovaných skupinovou formou, motivácia a aktivizácia UoZ v súvislosti s uplatnením sa na trhu práce.

Konkrétnym cieľom predmetu zákazky pre uplatnenie UoZ  je:

 • získanie potrebných vedomostí a zručností pre lepšiu orientáciu na trhu práce
 • zmeniť postoj UoZ vytvorený stratou zamestnania a pomôcť im dostať sa z nepriaznivej situácie
 • podpora sebapoznávania a sebahodnotenia, sebareflexia, posilnenie sebadôvery, psychická stabilizácia a posilnenie rozhodovacích schopností pri riešení problému nezamestnanosti
 • posilnenie schopnosti konštruktívneho riešenia problémov
 • posilniť schopnosť zvládania stresu a záťaže, komunikácia a zvládanie prekážok pri uplatnení na trhu práce
 • vytvoriť predpoklady pre zvýšenie možnosti rýchlejšie sa zamestnať
 • analýza osobného potenciálu s cieľom identifikovať svoje vedomosti, zručnosti, prípadne pracovné skúsenosti s potrebami trhu práce buď vo forme zamestnania alebo ako SZČO

Po skončení poradenskej aktivity bude absolvent schopný:

 • identifikovať svoje vedomosti, zručnosti a vlastnosti
 • určiť vlastné pracovné podmienky
 • pripraviť sa na problémy a prekážky a naučiť sa ich riešiť
 • vyrovnať sa so stresom
 • identifikovať potrebu ďalšieho vzdelávania
 • orientovať sa na trhu práce
 • porovnať svoje vedomosti a zručnosti, prípadne pracovné skúsenosti s potrebami trhu práce

 

3. Učebné osnovy jednotlivých modulov vzdelávania

Modul_01: Pracovno-právne minimum pracovníka v administratíve – 4 hod.

 • občan  a jeho základné zákonné práva
 • trh práce, súčasný stav a vývoj
 • prehľad príjmov zo zárobkovej činnosti
 • zákonník práce a zákon o službách zamestnanosti
 • pracovný pomer a pracovno-právne vzťahy
 • tuzemské a zahraničné príjmy
 • aktívne a pasívne príjmy
 • vymedzenie pojmov SZČO, zamestnanec a uchádzač o zamestnanie v zmysle zákona č. 5 / 2004 Z.z. o službách zamestnanosti  s väzbou na povinnosti UoZ

 

Modul_02:  Prezentačné a  a komunikačné zručnosti pri výkone administratívnych činností – 4 hod.

 • scenár štandardného pohovoru
 • otázky, ktoré personalistom vyrazia dych
 • situácie, pri ktorých personalisti vyskakujú z kože
 • vety, ktorým sa treba pri pohovore vyhnúť – strata šancí
 • čo sa skrýva za otázkami personalistov
 • najčastejšie prešľapy uchádzačov o zamestnanie
 • čo treba určite vedieť pred nástupom do práce
 • vety, ktoré by v práci určite nemal zamestnanec vysloviť
 • ako si vybudovať autoritu a rešpekt
 • typy kolegov, s ktorými pracovať je utrpenie, problémové typy v pracovných kolektívoch
 • indikátory pracovnej spokojnosti
 • syndróm vyhorenia, všeobecné symptómy k rozpoznaniu stavu vyhorenia
 • prehodnotenie situácie, či dozrel čas dať výpoveď v práci

 

Modul_03: Asertivita v postavení dodávateľa aj objednávateľa administratívnej služby – 4.hod.

 • základné oblasti asertívneho správania
 • kooperácia, schopnosť pracovať v tíme
 • tréning vyjednávania , zvyšovanie osobného statusu
 • dotazník asertivity - individuálna práca
 • " ako povedať nie bez pocitu viny" - skupinová práca
 • " ako požiadať o láskavosť" - individuálna práca
 • tvorba kompromisu

 

Modul_04:  Konflikty a stres ako neoddeliteľný ľudský faktor – 4 hod.

 • komunikácie s okolím, kooperácia, schopnosť pracovať v tíme
 • zvládanie konfliktov v rôznych situáciách
 • vhodné a nevhodné riešenia konfliktov
 • ako povedať nie bez pocitu viny
 • ako prijať a zvládnuť kritiku
 • posúdenie ohrozenia stresom
 • odhalenie nepriaznivej záťažovej situácie
 • analýza predpokladov jednotlivca na zvládnutie stresovej situácie
 • aké zamestnanie sa najviac hodí k danej povahe
 • analýza predpokladov robiť šéfa
 • otázky na zistenie typu osobnosti: sangvinik, cholerik, melancholik, alebo flegmatik
 • tréning na prekonanie trémy
 • sebareflexia, posilňovanie sebadôvery

 

Modul_05:  Práva a povinnosti zamestnanca v administratíve – 8 hod.

 • vymedzenie pojmu závislá práca
 • účastníci pracovnoprávnych vzťahov
 • typy pracovnoprávnych vzťahov
 • pracovná zmluva a jej náležitosti, skúšobná doba
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, UoZ a príjmy z dohôd
 • pracovný čas a maximálny rozsah pracovného času vo viaczmenných a nepretržitých prevádzkach
 • mzda a mzdové zvýhodnenia
 • minimálna mzda a úprava minimálnej mzdy
 • mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, vo sviatok, v noci, v sobotu , v nedeľu
 • náhrady mzdy – ospravedlnená absencia s náhradou a bez náhrady mzdy
 • povinné zrážky zo mzdy – poistné a daň z príjmov, čistá mzda
 • exekučné zrážky zo mzdy – povinnosti zamestnávateľa
 • riešenie dlhovej pasce zamestnanca cez „osobný bankrot“ fyzickej osoby
 • nárok na dovolenku, čerpanie dovolenky
 • zánik pracovnoprávneho vzťahu -   skončenie pracovnoprávneho vzťahu dohodou, výpoveďou, okamžité skončenie, porušenie pracovnej disciplíny, skončenie v skúšobnej dobe
 • skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú
 • skončenie dohôd o práci vykonávanej mimopracovného pomeru
 • výpovedná doba na základe jednotlivých právnych dôvodov

 

Modul_06:  Podnikateľský výkon administratívnych činností – 8 hod.

 • vymedzenie pojmu podnikanie a samostatná zárobková činnosť
 • príležitostná a sústavná činnosť
 • podnikanie formou fyzickej a právnickej osoby
 • rozdelenie podnikateľských  subjektov
 • podnikanie športovcov a umelcov
 • obchodné spoločnosti
 • výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem podnikania

 

Modul_07:  Osobnostný potenciál administratívneho pracovníka – 16 hod.

 • techniky efektívneho jednania pri prijímacom pohovore
 • verbálna, printová a elektronická komunikácia s potenciálnym zamestnávateľom, obchodným partnerom
 • aktívne postavenie jednotlivca v teambuildingu firiem
 • osobnostná  profilácia  a tvorba vlastného image

Prihlásenie na akciu:

Ak ste evidovaný UoZ na UPSVaR a máte záujem o absolvovanie kompetenčného kurzu prosím vypíšte a odošlite registračný formulár, budeme Vás kontaktovať !

Kompetenčný kurz je bezplatný pre UoZ , hradí ho v plnom rozsahu Váš UPSVaR !

 Registračný formulár:

 

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist